Vedtægter for Aarhus Rugby Klub

Vedtægter for Aarhus Rugby Klub 2018

§Navn og hjemsted.

Foreningen hedder Aarhus Rugby Klub, forkortet ARK, og har hjemsted i Aarhus kommune.

ARK er medlem af Dansk Rugby Union under Danmarks Idræts-Forbund

§Foreningens formål.

ARK har til formål at optage medlemmer til udførelse og udbredelse af rugbysporten og alle øvrige aktiviteter, som bestyrelsen beslutter at iværksætte. Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§3 Foreningens drift.

Foreningens drift finansieres ved medlemmernes kontingentbetaling og et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for lovens område.

§Medlemmer.

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen. Indmeldelse skal foregå skriftligt på foreningens indmeldelsesblanket. Et medlem betragtes som udmeldt ved skriftlig udmeldelse via brev eller e-mail til klubbens sekretær eller kasserer, eller ved to måneders kontingent betalingsrestance, eller ved klubbens efter gældende regler. Indmeldelse i klubben kan kun ske ved samtidig indbetaling af kontingent restance eller anden gæld i klubben.

Hvis et medlem ønsker sit medlemskab sat på standby ved fravær i længere tid (minimum to mdr.) pga. udenlandsrejse, skole/praktikophold, værnepligt, skader m.v. og derfor ikke ønsker at komme i betalingsrestance til ARK, er man forpligtet til selv – og inden fraværets begyndelse – at kontakte kassereren eller sekretæren om dette.

Ved overtrædelse af klubbens vedtægter og gældende bestemmelser, kan et medlem sættes i karantæne, udelukkes eller ekskluderes fra træning, kampe eller klubben. Beslutningsmyndigheden er klubbens siddende bestyrelse.

Bestyrelsen kan til alle tider ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver anledning hertil, såsom modarbejdelse af klubbens interesser og formål. Beslutningen om eksklusion af et medlem kræver at 2/3 eller én over halvdelen af bestyrelsen stemmer for en eksklusion.

§Kontingent.

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen og med følgende kontingentgrupper:

 1. ARK Senior medlemsskab – betales senest 1/2.
 1. Ungdom – betales senest 1/4 og 1/9.
 1. ARK’s venner betales løbende og gælder for betalt kalenderår.

Det årlige seniormedlemsskab giver ret til at supplere med en af efterfølgende 2 punkter (a eller b).

a. Spillerkontingent: Kvinder – betales senest 1/4 og 1/9.
b. Spillerkontingent: Herrer – betales senest 1/4 og 1/9.

Opsigelse af seniormedlemsskabet skal ske senest den 1/11 til klubbens kasserer.

Betaling af kontingent kan kun ske ved bankindbetalinger til klubbens bankkonto på ovenstående forfaldsdatoer.

Kun spillere der ikke er i kontingentrestance er spilleberettigede.

§Foreningens ledelse.

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen, den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

§Generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i 1. kvartal på et i Aarhus af bestyrelsen bestemt sted.

Indkaldelsen skal ske på klubbens hjemmeside og/eller på mail til de enkelte medlemmer. Foreningens regnskab kan rekvireres hos kassereren 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning samt uddeling af ’årets m/k’.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formænd for udvalg
 7. Valg af revisor
 8. Diverse

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stemmeberettiget er kun de i §5 nævnte gruppe 1 og 2 medlemmer, der er fyldt 16 år og som har betalt den sidste kontingentindkrævning og som ikke har yderligere gæld i klubben. Forældre/værge kan på børns vegne, når disse ikke er fyldt 16 år, udnytte denne stemmeret. Stemmeretten kan kun udnyttes ved personlig fremmøde. Ved alle valg gælder, at skriftlig afstemning skal afholdes, hvis en på generalforsamlingen forlanger det.

Afstemning ved generalforsamlingen sker ved simpelt flertal med følgende undtagelser:

 1. Eksklusion fortages efter gældende regler, men skal godkendes ved den efterfølgende generalforsamling.
 2. Opløsning og vedtægtsændringer kræver almindeligt flertal.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på samme måde som ordinær generalforsamling og hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst ¼ af medlemmerne skriftligt beslutter det. Der skal samtidig være vedlagt de punkter, som ønskes behandlet.

§Bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen består af mindst tre personer. Disse tre faste bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Følgende tre poster skal altid besættes:

 1. Formand der er på valg i de lige år.
 2. Kasserer der er på valg de ulige år.
 3. Sekretær der er på valg i de lige år.

Herefter kan vælges formændene for senior-, ungdoms- og klubhusudvalgene, der også er med i bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesmødet afsluttes med fastsættelse af ny mødedato.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formand stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede.

§Budget, regnskab og revision.

Det forløbne års regnskab skal forelægges til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor, der skal kontrollere og påtegne regnskabet.

§10 Tegningsret og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disse forfald, af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

 

Vedtaget på generalforsamling den 1. Marts 2018.

 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com