ARK Generalforsamling 2018

 

Referat

Årets generalforsamling bød på ændringer ift. bestyrelsessammensætningen fra 2017. Anna Vedel blev enstemmigt valgt til ny formand for Århus Rugby Klub. Derudover blev Kenneth Rasmussen valgt som ny sekretær, og Uwe Pommerich tog over for Kåre Fuur Wiberg som herre-senioransvarlig. Sille Møller, der er ny i ARK-bestyrelsessammenhæng, overtog Anna Vedels rolle som kvinde-senioransvarlig, og et stort velkommen lyder til Sille. Chief (Niels B. W. Gotfredsen) blev valgt som klubhusansvarlig, noget han tidligere har prøvet, hvilket er dejligt, da det er en omfattende post.

Til selve generalforsamlingen blev Peter Rasmussen valgt som dirigent. Den tidligere ARK-spiller ledte slagets gang med stort overblik. Den afgående formand, Henrik Knudsen, startede med at give sin formands beretning for det forgangne år. Der blev lagt stor vægt på klubbens fremtid, hvad angår nye faciliteter og omklædningsrum. Henrik takkede alle de frivillige samt trænere og spillere, der har været med til at genvinde endnu et mesterskab til Århus. Trænerteamet, Chris Adby og Graeme Møberg-Cooper, var årsagen til, at vi endnu engang kan kalde os Danmarks bedste rugby klub.  Vores fysioterapeuter, Line og Lisbeth, samt chauffør, Jens HHH, blev også nævnt og takket i forlængelse af den opnåede succes. Der var også stor ros til ARK Ladies, der endnu engang leverede flotte resultater både sportsligt og rekrutteringsmæssigt. Louis, Chief, Anna og Lucy blev fremhævet for deres gode arbejde. Junior afdelingen med især U10 i spidsen samt RAW samarbejdet blev ligeledes rost for et godt år. ARK har gennem de sidste år haft en stor positiv udvikling økonomisk, hvor klubbens bundlinje er blevet markant forbedret. Det er godt arbejde. Økonomien er bl.a. vigtig for klubbens fremtid ift. nye faciliteter, som igen er vigtige for fremtidig rekruttering. Formanden sluttede sin flotte beretning af med at nævne de nye ARK værdier, der er blevet implementeret under hans ledelse. De nye værdier er respekt, klare rammer og kvalitet.

Årets M/K 2017 blev Christian Phillip Jørgensen. Phillip har igennem hele 2017 været en vigtig klubperson, der altid har været klar til at hjælpe klubben og medspillere, når der har været brug for det. Han glippede ikke de afholdte arbejdsdage eller frivilligt arbejde. Phillip var med, når der eksempelvis skulle arrangeres sociale ting i klubben. Phillip var uden tvivl et godt valg, men der skal selvfølgelig lyde en stor tak til alle, der har hjulpet til. Christian Schmidt Jensen, Jens HHH og Graeme Møberg-Cooper og flere andre nøglepersoner var også med i opløbet til at blive årets M/K, da de ligeledes har gjort ufatteligt meget for klubben i 2017. Det værdsættes også med stor taknemmelighed.

Herefter blev klubbens rengskab fremlagt og godkendt af forsamlingen. ARK’s økonomi ser rigtig god ud. I forlængelse af regnskabet blev der efterfølgende gjort opmærksom på kontingentændringer ift. juniorer på søndagsholdet, der kun skal betale 250 kr. om året. Dette er det samme beløb for Old Boys over 35 år. Det blev også besluttet, at den stemmeberettigede alder skal start fra 16 år. De nye vedtægter for 2018 er vedhæftet længere nede i dokumentet.

Der skal lyde en stor tak til alle for året 2017. Især skal de afgående bestyrelsesmedlemmer, Henrik Knudsen og Kåre Fuur Wiberg, takkes for deres kæmpe indsats. I har været en stor genvist for hele klubben, og vi håber, at det er et ”på gensyn” som nøglepersoner i ARK. Vi glæder os til at se jer på ARK-Park i 2018. Den nye bestyrelse ser således ud:

ARK-bestyrelsen 2018

Formand – Anna Vedel

Kasserer – Jesper Christensen (ikke på valg)

Sekretær – Kenneth Rasmussen

Ungdomsansvarlig – Jens Hauge

Herre-senioransvarlig – Uwe Pommerich

Kvinde-senioransvarlig – Sille Møller

Klubhus – og områdeansvarlig – Niels B. W. Gotfredsen
Den nye bestyrelse glæder sig til rugbyåret 2018, hvor vi håber på samme opbakning både på og uden for banen som i 2017.

Bedste hilsner,

ARK’s bestyrelse.

 

/ Kenneth Rasmussen, sekretær

 

Vedhæftede vedtægter

Vedtægter for Aarhus Rugby Klub

Vedtægter for Aarhus Rugby Klub 2018

 • 1 Navn og hjemsted.

Foreningen hedder Aarhus Rugby Klub, forkortet ARK, og har hjemsted i Aarhus kommune.

ARK er medlem af Dansk Rugby Union under Danmarks Idræts-Forbund

 • 2 Foreningens formål.

ARK har til formål at optage medlemmer til udførelse og udbredelse af rugbysporten og alle øvrige aktiviteter, som bestyrelsen beslutter at iværksætte. Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 • 3 Foreningens drift.

Foreningens drift finansieres ved medlemmernes kontingentbetaling og et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for lovens område.

 • 4 Medlemmer.

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen. Indmeldelse skal foregå skriftligt på foreningens indmeldelsesblanket. Et medlem betragtes som udmeldt ved skriftlig udmeldelse via brev eller email til klubbens sekretær eller kasserer, eller ved to måneders kontingent betalingsrestance, eller ved klubbens efter gældende regler. Indmeldelse i klubben kan kun ske ved samtidig indbetaling af kontingent restance eller anden gæld i klubben.

Hvis et medlem ønsker sit medlemskab på standby ved fravær i længere tid (minimum to mdr.) pga. udenlandsrejse, skole/praktikophold, værnepligt, skader m.v. og derfor ikke ønsker at komme i betalingsrestance til ARK, er man forpligtet til selv – og inden fraværets begyndelse – at kontakte kassereren eller sekretæren om dette.

Ved overtrædelse af klubbens vedtægter og gældende bestemmelser, kan et medlem sættes i karantæne, udelukkes eller ekskluderes fra træning, kampe eller klubben. Beslutningsmyndigheden er klubbens siddende bestyrelse.

Bestyrelsen kan til alle tider ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver anledning hertil, såsom modarbejdelse af klubbens interesser og formål. Beslutningen om eksklusion af et medlem kræver at 2/3 eller én over halvdelen af bestyrelsen stemmer for en eksklusion.

 • 5 Kontingent.

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen og med følgende kontingentgrupper:

 1. ARK Senior medlemsskab – betales senest 1/2.
 2. Kvinder betales senest 1/4 og 1/9.
  b. Herrer betales senest 1/4 og 1/9.
 3. Ungdom betales senest 1/4 og 1/9.
 4. ARK’s venner betales løbende og gælder for betalt kalenderår.

Det årlige seniormedlemsskab giver ret til at supplere med en af efterfølgende 2 punkter (a eller b).

Opsigelse af seniormedlemsskabet skal ske senest den 1/11 til klubbens kasserer.

Betaling af kontingent kan kun ske ved bankindbetalinger til klubbens bankkonto på ovenstående forfaldsdatoer.

Kun spillere der ikke er i kontingentrestance er spilleberettiget.

 • 6 Foreningens ledelse.

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen, den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

 • 7 Generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i 1. kvartal på et i Aarhus af bestyrelsen bestemt sted.

Indkaldelsen skal ske på klubbens hjemmeside og/eller på mail til de enkelte medlemmer. Foreningens regnskab kan rekvireres hos kassereren 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning samt uddeling af ’årets m/k’.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formænd for udvalg
 7. Valg af revisor
 8. Diverse

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stemmeberettiget er kun de i §5 nævnte grupper, der er fyldt 16 år og som har betalt den sidste kontingentindkrævning og som ikke har yderligere gæld i klubben. Forældre/værge kan på børns vegne, når disse ikke er fyldt 16 år, udnytte denne stemmeret. Stemmeretten kan kun udnyttes ved personlig fremmøde. Ved alle valg gælder, at skriftlig afstemning skal afholdes, hvis en på generalforsamlingen forlanger det.

Afstemning ved generalforsamlingen sker ved simpelt flertal med følgende undtagelser:

 1. Eksklusion fortages efter gældende regler, men skal godkendes ved den efterfølgende generalforsamling.
 2. Opløsning og vedtægtsændringer kræver almindeligt flertal.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på samme måde som ordinær generalforsamling og hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst ¼ af medlemmerne skriftligt beslutter det. Der skal samtidig være vedlagt de punkter, som ønskes behandlet.

 • 8 Bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen består af mindst tre personer. Disse tre faste bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Følgende tre poster skal altid besættes:

 1. Formand der er på valg i de lige år.
 2. Kassér der er på valg de ulige år.
 3. Sekretær der er på valg i de lige år.

Herefter kan vælges formændene for senior-, ungdoms- og klubhusudvalgene der også er med i bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesmødet afsluttes med fastsættelse af ny mødedato.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formand stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede.

 • 9 Budget, regnskab og revision.

Det forløbne års regnskab skal forelægges til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor, der skal kontrollere og påtegne regnskabet.

 • 10 Tegningsret og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disse forfald, af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Vedtaget på generalforsamling den 01.marts 2018.

06/03/2018

Referat af Generalforsamling 2018

ARK Generalforsamling 2018   Referat Årets generalforsamling bød på ændringer ift. bestyrelsessammensætningen fra 2017. Anna Vedel blev enstemmigt valgt til ny formand for Århus Rugby Klub. […]
10/01/2018

Udsættelse af General Forsamling 2018

Hej Alle Bestyrelsen kan ikke få al formalia klar til general forsamling på fredag, derfor udsættes general forsamlingen til Marts, yderligere info følger. I det, den […]
11/12/2017

Generalforsamling 2018

Kære Medlemmer Eftersom vi går ind i et nyt år, indkalder bestyrelsen til den ordinære general forsamling. Forsamlingen vil finde sted: ARK Klubhuset – Vårkjærvej 75, […]

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com